Incassovorderingen

Aanvullende voorwaarden Molenaar & Hermes Advocaten & Mediators inzake Incassovorderingen

Molenaar & Hermes Advocaten & Mediators biedt voor haar klanten een incassomodule aan voor het incasseren van eenvoudige geldvorderingen.

Wat vragen wij van u?

Zodra u schriftelijk heeft ingestemd met deze aanvullende voorwaarden kunt u voor iedere opvolgende zaak ons de volgende gegevens (per post of digitaal per e-mail) toesturen:

  • Kopie van de overeenkomst
  • Kopie van de onbetaalde facturen
  • Kopie van alle verstuurde herinneringen en ingebrekestellingen (dat is een herinnering of aanmaning waarin u de klant nog een termijn geeft om alsnog te betalen).
  • Een weergave van het gevoerde verweer en de weerlegging daarop.

 

Wat bieden wij u?

Wij zullen allereerst bekijken of de facturen en de ingebrekestelling voldoet aan de vereisten en zullen u adviseren wanneer dit niet het geval is. Indien de facturen op orde zijn, dan zullen wij de volgende handelingen voor u verrichten:

  • Het versturen van een zogenoemde veertien-dagen-aanmaning. Deze aanmaning is verplicht bij particulieren en zeer wenselijk bij zakelijke schuldenaren. Een schuldenaar wordt een termijn gegund van veertien dagen om alsnog de factureren te voldoen met de aanzegging welk bedrag aan incassokosten verschuldigd is wanneer niet binnen de termijn wordt betaald.
  • Versturen van een aanmaning. Indien op de veertien-dagen-aanmaning niet wordt gereageerd, versturen we nog een aanmaning met rente en incassokosten. Hierin wordt ook aangekondigd dat tot rechtsmaatregelen kan worden overgegaan indien betaling wederom uitblijft.
  • Het eenmalig nabellen van de schuldenaar teneinde de reden van non-betaling te achterhalen.

Voor deze drie werkzaamheden bereken wij, maximaal vijf onbetaalde facturen van één klant, welke tegelijkertijd ter incasso worden gegeven, maximaal € 300,00 exclusief BTW honorarium. De eventueel geïncasseerde incassokosten, rente en uiteraard de hoofdsom komen u geheel toe. Alle werkzaamheden hierbuiten, verrichten wij op basis van uurtarief. U kunt hierbij denken aan het adviseren van u met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst, het weerleggen van verweer, het voeren van schikkingsonderhandelingen, het voeren van een gerechtelijke procedure, enzovoort.

Arbeidsvoorwaarden APK

Is uw huidige arbeidsovereenkomst wel goed opgesteld? Heeft u twijfels over de (rechts)geldigheid van bepaalde voorwaarden? Met de ArbeidsvoorwaardenAPK houden wij tegen een gereduceerd tarief ad € 150,-- excl. BTW uw arbeidsovereenkomst tegen het licht en analyseren wij de punten die verbeterd kunnen worden. Vraag naar de voorwaarden.

AlimentatieAPK

Betaalt u niet te veel? Ontvangt u niet te weinig? Laat uw eerder vastgestelde alimentatie tegen een gereduceerd tarief ad € 150,-- excl. BTW het licht houden.

Vraag naar de voorwaarden